Δημ. Συμβ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 15/7 στις 19:30…

Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας καλεί τα μέλη του ο πρόεδρος Γιώργος Κυριακόπουλος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει 34 θέματα που αφορούν διοικητικά, οικονομικά,  νομικά και τεχνικά ζητήματα.

Ωστόσο στα προ ημερησίας θέματα αναμένεται να υπάρξουν τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κυρίως σε ζητήματα πολιτικού ενδιαφέροντος, για την εξέλιξη των έργων στο παραλιακό μέτωπο, ύστερα και από την επίσκεψη της πρώην αντιπεριφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, καθώς και της πρόσφατης παρέμβασης 22 Βουλευτών του Σύριζα οι οποίοι κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, αλλά και της πρόσφατης μετατροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30,βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τροποποίηση του άρθρου 23 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Καλλιθέας και σύσταση μίας (1) επιπλέον θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εθελοντισμού και αντίστοιχη Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2020 του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Καθορισμός μίας θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/ης δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου – αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής αγωγής και άθλησης «Γιάννης Γάλλος» έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 39/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση της με αρ. 53/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση μεταβίβασης αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 217, από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Τ. Χ. στη σύζυγο αυτού κ. Τ. Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Ανανέωση όρων συνεργασίας του Δήμου Καλλιθέας και των Εποπτευόμενων Νομικών του Προσώπων με την ΕΤΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. 4η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2020 και παρελθόντων ετών στο έτος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων 2015».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων (2016)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αραπάκη 45.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σαπφούς 65.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 60.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 51.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 77-79.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 121.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σαριπόλου 15.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σκρα 36.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 98.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 158.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 269.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μεγίστης 26-28.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 166.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηλέκτρας 20-24.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αρδάσσης 18.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

31. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου πολυκατοικίας) επί της οδού Εσπερίδων αρ. 75-81 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη δημότισσα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Αριστείδου αρ. 187, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Σκοπευτηρίου αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 5, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Comments are closed.