Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 30/9 στις 19:30 με τηλεδιάσκεψη… Δείτε τα θέματα

0
500

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ξεχωρίζουν τόσο ο καθορισμός των δημοτικών τελών για το 2021, αναμένεται να παραμείνουν σταθερά,  όσο και ο καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ             Καλλιθέα 25/9/2020
Δημοτικό Συμβούλιο             Αρ. Πρωτ. 41297

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

1)Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)

2)Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2021.

2. Καθορισμός Συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2021 για ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

3. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2021.

4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Καλλιθέας «Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου».

5. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2020.

6. Συμπλήρωση της με αρ. 113/2020 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στα έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Γιάννης Γάλλος».

7. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 256, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Μ. Α. του Γ.

8. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Κ. Δ. του Δ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. 5η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2020 και παρελθόντων ετών στο έτος 2020.

10. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κρέμου 174.

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σκίπη 13-15

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 132.

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 63.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

15. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τιμήματος για τη σύσταση οικογενειακού τάφου σε ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο.

16. Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17. Λήψη απόφασης για:

α) την διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων,

β) την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

18. Λήψη απόφασης για:

α) την διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών και

β) την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

19. Λήψη απόφασης για:

α) την διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας και

β) την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 7, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Comments are closed.