Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί: 150.000€ για νέα τμήματα… αλλαγές στη χρηματοδότηση…

Αλλαγές στη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων τμημάτων στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, προβλέπει η ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα:


12597
6 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11/οικ. 13591/476
Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματο- δότησης των Δήμων και των νομικών τους προ- σώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκο- πό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδι- κής και βρεφονηπιακής φροντίδας», όπως τρο- ποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Αναλυτικότερα:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του
  Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α ́30).
  β) Toυ άρθρου 23 του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 21).
  γ). Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
  δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι- σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143).
  ε) Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο- νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί- κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87).
  ζ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α ́ 145).
  στ) Του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρε- φονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α’ 141).
  η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́121).
  θ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174
  ι) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́119).
 2. Την με αριθ. Δ11/οικ.21568/620/25-04-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρη- ματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώ- πων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φρο- ντίδας.» (Β ́1409), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τις με αριθ.: Δ11/οικ.58769/2522/12-11-2018 (Β ́5132) και Δ11/οικ.25156/974/3-6-2019 (Β ́2193) όμοιές της.
 3. Την με αριθ. 33168/Δ1.11369 / 25-7-2019 απόφα- ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
 4. Tηv με αριθ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ- πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ- μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́ 3051).
 5. την με αρ. 41087 κοινή υπουργική απόφαση «Πρό- τυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Β ́4249).
 6. Την με αρ. 20880/3901/12-4-2018 απόφαση ανά- ληψης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α.α 35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).
 7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47714/416/11-11-2019 ειση- γητική έκθεση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν της ήδη προβλεφθείσας δαπάνης ύψους 15 εκ. ευρώ που έχει εκτιμηθεί για την αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική από- φαση (ΦΕΚ Β ́ 1409/25-04-2018) με την Α.Π. 19254/209/ 30-3-2018 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσε- ων και έχει μεταφερθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

12598 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1174/06.04.2020
Την τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 (Β ́/1409) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις: Δ11/οικ.25156/974/3-6-2019 (Β ́2193 ) και Δ11/οικ.58769/2522/12-11-2018 (Β ́5132) και ισχύει, στα ακόλουθα σημεία:
Άρθρο μόνο
Α. Η παράγραφος 2.1 κ ́ 2.2 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:
α) Δήμοι, των οποίων οι υπηρεσίες, ή νομικά τους
πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφο- νηπιακούς σταθμούς, με έναρξη εφαρμογής του προ- γράμματος εντός του έτους 2018.
β) Δήμοι ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουρ- γούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθ- μούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντί- δας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρημα- τοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 1. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λει- τουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύ- θερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στε- γάσει ή να αποτελέσουν τμήματα νέου /νέων σταθμού/ σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος ή τα νέα τμήματα να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν τέτοιες δομές.
  Β. Η παράγραφος 2.4, πλην του πίνακα που παραμένει ως έχει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Κατ ́ εξαίρεση οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών του κατωτέρω πίνακα, όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρη- ματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φρο- ντίδας. Η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό
  των 150.000,00 ευρώ, για τη δημιουργία τεσσάρων (4) από τα ως άνω τμήματα και για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών του προγράμματος.
  Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη πε- ρίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00 ευρώ, εντός του συνολικού ορίου της χρηματοδό- τησης που αποτυπώθηκε στην αριθ. Δ11/οικ.21568/ 620/12.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση».
  Γ. Η περίπτωση β της παρ. 4. αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκδή- λωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότη- ση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρε- φονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι πε- ρισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της παραγράφου 2, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτι- κού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα.
  Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2020».
  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Δ11/οικ.21568/620/ 25-04-2018 (Β ́1409) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020
  Οι Υπουργοί
  Υφυπουργός Οικονομικών
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
  Εσωτερικών
  Υφυπουργός Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων
  ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
  Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
  Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr 02011740604200002

Comments are closed.