Δημοτική Αστυνομία: Σε διαβούλευση το ν/σ για αλλαγές σε αρμοδιότητες & προσλήψεις

0
238

Αλλαγές στις αρμοδιότητες αλλά και στα κριτήρια αναφορικά με τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, με το ν/σ «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», καταργούνται αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται παρωχημένες ή δεν συνάδουν με τον ρόλο της δημοτικής αστυνομίας, όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχείων, ή που ήταν αδύνατο να ασκηθούν από τα στελέχη της, όπως τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμών.

Οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας χωρίζονται, πλέον, σε τρεις κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων

α. Ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και επιβάλλει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους.

β. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση, στη στάση και στάθμευση οχημάτων σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3, τις παρ. 3 και 11 του άρθρου 4 αναφορικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις πινακίδες Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71 και Ρ-72, τις περ. η’ και θ’ της παρ. 8 του άρθρου 5, τα άρθρα 6, 8 και 9, τις παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 12, την παρ. 2 του άρθρου 13, το άρθρο 15, τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 16, της παρ. 3 του άρθρου 19, τις περ. α’, β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παρ. 2, τις περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, η’, θ’, ι’, ια’ και, ιβ’ της παρ. 3 και τις παρ. 5, 6 και 12 του άρθρου 34, το άρθρο 39, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 48, τις παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 52 και τα άρθρα 86, 88, 90, 94, 100 και 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν. 2696/1999, (Α’ 57).

Επίσης, ελέγχει την τήρηση του άρθρου 7 του ν. 3181/2003 (Α΄218) περί χρηματισμού για εξασφάλιση θέσης στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, των άρθρων 15 έως 25 του ν. 4784/2021 (Α΄40) περί ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, του π.δ. 363/1995 (Α΄ 193) περί καθορισμού συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567/11.3.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1144) περί εφοδιασμού οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

γ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.

δ. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου.

ε. Συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία.

στ. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 (Α’ 12), και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

ζ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

η. Προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

θ. Ελέγχει την τήρηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) σχετικά με τη διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

ι. Ελέγχει την ύπαρξη οικοδομικών αδειών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια από τις επικίνδυνες οικοδομές, προκειμένου να διασφαλισθούν η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και η ακώλυτη λειτουργία της πόλης, ενημερώνοντας αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

ια. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με τον ν. 3730/2008 (Α’ 262).

ιβ. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

ιγ. Βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν:

α. στην υπαίθρια διαφήμιση [ν. 2946/2001, (Α΄224)],

β. στα ζώα συντροφιάς [ν. 4830/2021, (Α΄ 169)] και

γ. στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλαίσιο συμμετοχής στελεχών της στα μικτά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).

Τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν:

α. στην αδειοδότηση καταστημάτων που διενεργείται από τον δήμο ή στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους που υποβάλλεται στον δήμο (όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων),

β. στην ηχορύπανση, στην κοινή ησυχία και στη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

γ. στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων,

δ. στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και

δ. στην αντικαπνιστική νομοθεσία σύμφωνα με τον ν. 3730/2008 (Α’ 262).

Τέσσερις κατηγορίες δήμων

Παράλληλα, οι δήμοι χωρίζονται, βάσει πληθυσμού, σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε αυτούς από τη δημοτική αστυνομία. Για κάθε ομάδα δήμων προβλέπεται και ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα,

α) δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, (έως 5 άτομα προσωπικό).

β) από 3.501 έως 6.000 κατοίκους, (από 6 έως 10 άτομα )

γ) από 6.001 έως 100.000 κατοίκους (12 άτομα κατ’ ελάχιστο) και

δ) δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων στελεχώνονται από προσωπικό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μόνιμου πληθυσμού διά δύο χιλιάδες.

Οι υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των μικρών δήμων μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, των μεσαίων δήμων (με πληθυσμό από 3.501 έως 100.000) ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ και τις τρεις κατηγορίες ασκεί η δημοτική αστυνομία των μεγάλων δήμων.

Πάντως, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να ανατίθενται προς άσκηση στη δημοτική αστυνομία αρμοδιότητες από όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Εφόσον ανατεθεί στη δημοτική αστυνομία η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της τρίτης κατηγορίας, η στελέχωση της υπηρεσίας προσαυξάνεται.

Πηγή:

Comments are closed.