Δήμος Καλλιθέας: συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη Μ. Δευτέρα στις 13:00…

0
415

Την Μ. Δευτέρα στις 13:00 με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               Καλλιθέα 09/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11η                                Αρ. πρωτ. 15682

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη Μ. Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 13:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

3. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & προφυτευμένου χλοοτάπητα»

5. Έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & προφυτευμένου χλοοτάπητα»

6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2018»

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δήμου Καλλιθέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.