Δήμος Καλλιθέας : Στις 13:30 συνεδριάζει η Οικ. Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη…

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         Καλλιθέα 23/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η                                          Αρ. πρωτ. 16574

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεως για την αποκατάσταση βλάβης «HOT SPOT» του ελεύθερου WIFI του Δήμου.

2. Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2018».

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 280-380 τ.μ. τουλάχιστον, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Καλλιθέας.

5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 600-700 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΡΧΕΛΑΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 130-200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΑΡΤΗΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-120 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας.

8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-100 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας.

9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 90-100 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 160-180 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

11. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2020-2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.