ΑΑΔΕ: Συγχωνεύεται η ΔΟΥ Ν. Σμύρνης με την ΔΟΥ Καλλιθέας από 10/8/20…

Σε συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης με την Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας από τις 10 Αυγούστου του 2020 προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Το απόσπασμα της απόφασης 

ΙΙΙ.- Από 10/08/2020:
α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.
γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ’-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών (Α’-Β’), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ.
6

Νέας Σμύρνης (Α’-Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α’), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.
δ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α ́ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

Comments are closed.