Έκτακτη συνεδρίαση απόψε 11/9 της Οικ. Επιτροπής του Δήμου για πρόσληψη 60 ατόμων με δίμηνη διάρκεια…

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας καλεί τα μέλη της ο πρόεδρος και Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου να αποφασιστεί η έγκριση για προσλήψεις εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ- εργατών καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρων πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.

Το συγκεκριμένο θέμα είναι και το μοναδικό στην ημερήσια διάταξη και η ψηφοφορία του θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα μεταξύ 18:00 και μέχρι 19:00.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Παρασκευή 11/09/2020 από 18:00 έως 19:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ- εργατών καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρων πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι εκπνέει η προθεσμία σύναψης συμβάσεων του προσωπικού στις 13/9/2020.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης λαμβάνει χώρα εκ των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (υπέρ, κατά, λευκό, δήλωση παρόν), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dimarxos@kallithea.gr σήμερα Παρασκευή 11/09/2020 και τις ώρες από 18:00 έως 19:00 για:

Α) Το κατεπείγον της πρόσκλησης και
Β) Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ- εργατών καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρων πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.