Άκυρες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής από την 1η Δεκεμβρίου – Η Απόφαση κόλαφος του ΣτΕ

0
283

Άκυρες είναι όλες οι αποφάσεις που έχουν λάβει μετά την 1η Δεκεμβρίου οι Οικονομικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση, υπ’ αριθμόν 2377/2022 , της Ολομέλειας του αρμόδιου Ανωτάτου Δικαστηρίου ( Συμβούλιο της Επικρατείας).

Στην απόφαση του, το ΣτΕ , ακυρώνει τον περιβόητο νόμο Θεοδωρικάκου, κρίνοντας αντισυνταγματικές όλες εκείνες τις διατάξεις του ( σύνθεση και αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής) που εφαρμοζόταν τα τελευταία τρία χρόνια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο το ΣτΕ ορίζει την απόφαση τους ως «αμέσως εφαρμοστέα», γεγονός που καθιστά άκυρες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις δύο συγκεκριμένες επιτροπές.

Η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει ταυτόχρονα τη στάση της αντιπολίτευσης του Δήμου Καλλιθέας που σύσσωμη ζητούσε από το Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο να θέσει τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν είναι πλέον της αρμοδιότητας της, στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα των αποφάσεων.

Έτσι οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την 1η Δεκεμβρίου 2022 μπορούν να κηρυχθούν άκυρες εφόσον προσβληθούν στα αρμόδια όργανα. 

Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ που ελήφθη μ΄ε αφορμή προσφυγής κατά αποφάσεων του Δήμου Βεροίας, αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις μέχρι 30 Νοεμεβρίου 2022 για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν ακυρώνονται, όμως η εφαρμογή της απόφαση του ΣτΕ, ισχύει απόλυτα από την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Αναφέρει ειδικότερα « …Η νομοθετική αυτή επιλογή, υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα, βρίσκεται εντός του περιθωρίου εκτίμησης που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στον κοινό νομοθέτη και παρίσταται πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των οργάνων διοικήσεως των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλεται αντισυνταγματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων των ν. 4623 και 4635/2019 κατά το μέρος που αυτές είναι αμέσως εφαρμοστέες.
24. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις δυσχέρειες που θα ήταν ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ο Δήμος Βέροιας από την αναδρομή των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως στο χρονικό σημείο εκδόσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, την αναδρομή των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της εκδόσεως των ακυρούμενων πράξεων και προγενέστερο της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως• πρέπει δε να ορισθεί ως τέτοιο χρονικό σημείο η προηγούμενη ημέρα της δημοσιεύσεως αυτής.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Ακυρώνει τις 563/1-9-2019 και 564/1-9-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και την 20501/2-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, Ορίζει ως χρόνο ενάρξεως των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως ημέρα”.

Ολόκληρη η απόφαση του ΣτΕ

Comments are closed.