Δ. Καλλιθέας: Με πολιτιστική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα 11/6 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή

0
57

Με τη διάθεση πιστώσεων, για τις Πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις του καλοκαιριού, να κυριαρχούν μεταξύ των 22 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 11/06/2021 και ώρα 14:00για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση ενός βίντεο προβολέα με βάση στήριξης, ειδικό για προβολή σε εξωτερικό χώρο.

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών

3. Εξειδίκευση πίστωσης για μισθώματα ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων

4. Εξειδίκευση πίστωσης για υλικά που απαιτούνται για την έκθεση του εργαστηρίου φωτογραφίας και για την εκδήλωση του εργαστηρίου ζωγραφικής ενηλίκων του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και Εκδηλώσεων

5. Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού προγράμματος που θα περιέχει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2021

6. Εξειδίκευση πίστωσης για ηλεκτρονική ενημέρωση

7. Εξειδίκευση πιστώσεων για την έκδοση δελτίων συμμετοχής του προγράμματος “Καλοκαίρι 2021 – Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους” της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

8. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 788,39 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης

10. Τροποποίηση της με αριθμό 228/2021 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

11. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων-βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερόμενου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

12. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2021»

13. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς

14. Χρονική παράταση σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

15. Συμπλήρωση της απόφασης Ο.Ε. με αριθμό 105/2021 (ΑΔΑ:9ΒΣ1ΩΕΚ-4Τ3) για την έγκριση υποβολής αιτήματος Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2021

16. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

18. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων_

19. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτων από 01/01/2021 έως 31/05/2021 και εξειδίκευση πιστώσεων

20 .Περί άμεσης εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 33/2020 προσωρινώς εκτελεστής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και εξειδίκευση πιστώσεων

21. Περί εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. Α949/2021 ανέκκλητης λόγω ποσού απόφασης του 7ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης_ 

22. Περί άσκησης ή μη προσφυγών του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κατά των υπ’ αριθμ. 89/2021, 90/2021, 91/2021, 92/2021, 93/2021, 94/2021, 95/2021 και 96/2021 απορριπτικών αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β΄ Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) Καλλιθέας

Comments are closed.